Partili Cumhurbaşkanlığı Nedir ?

Türkiye'deki yönetim tarzı nasıldır öncelikle bunu bir ele alalım..

Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin başıdır. Bu vasıfla Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk halkının birliğini temsil eden cumhurbaşkanı; Anayasa'nın uygulanmasını ve devlet kurumlarının uyum içinde çalışmasını gözetir. Cumhurbaşkanlığı, Anayasa'nın 101. ila 107. maddelerinde düzenlenmiştir.

Görev süresi kaç senedir ?

Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 2 dönemdir. 5 yıldan toplamda 10 yıl görevde kalabilir.

Cumhurbaşkanı'nın görevi ve nitelikleri nedir?

Yasama Görevleri ;

*Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak
*Yasaları yayımlamak
*Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek.
*Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoylamasına sunmak
*Yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün; tümünün ya da belirli kısımlarının anayasaya biçim ya da esas yönünden aykırı olduğu gerekçesi ile *Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak
*Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek

Yürütmeye ilişkin görev ve yetkileri

*Milletvekili sayısı en yüksek olan partinin genel başkanını veya oluşturulan koalisyonun önderini *Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak atamak ve istifasını kabul etmek Başbakanın önerisi ve izni üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek Gerekli gördüğünde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak Yabancı devletlere *Türk Devleti'nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak Türkiye Büyük Millet *Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını temsil etmek Silahlı Kuvvetlerin kullanılmasına karar vermek Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Genelkurmay Başkanı'nı atamak *Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek *Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve OHAL durumunda çıkan kanun hükmündeki kararnameleri onaylamak Kararnameleri imzalamak Sürekli hastalık, sakatlık ve yaşlılık sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak *Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak,
*Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek Üniversite rektörlerini atamak

Yukarıda yazılanlar internette hali hazırda bulunan ve resmi kaynakların açıkladığı tanımlardır.
Peki Partili cumhurbaşkanlığı Türkiye'de nasıl bir izlenim bırakıyor, vatandaş bu konu hakkında ne kadar bilgiye sahip? Muhalefet partisi neden yeni anayasaya karşı çıkıyor.

Oysa ki İlk cumhurbaşkanı yani ülkemizin kurucusu bu vatanı bize bırakan Mustafa Kemal Atatürk siyasi bir partinin genel başkanı iken cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştür. Günümüze kadar her ne kadarda bu bilinmese de 1923 yılında meclis açıldığından vardır.

Ama bu zamana baktığımızda kimsenin ya işine gelmiyor ya da bilmemezlik tavrı yapıyor. Aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği sistem budur.

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.